โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558

โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนกิจกรรมที่ ๔ “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง 

อ่านเพิ่มเติม โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558

โฆษณา