โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้ครู รู้รักษ์ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมที่ ๒ “สืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้ครู รู้รักษ์ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

อ่านเพิ่มเติม โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้ครู รู้รักษ์ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โฆษณา