วิทยานิพนธ์นักศึกษาประจำปี 2558

นักศึกษาราย นายอัษฎายุทธ มิตรศิริ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การอบแห้งอาหารกุ้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม วิทยานิพนธ์นักศึกษาประจำปี 2558

โฆษณา