โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558

โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนกิจกรรมที่ ๔ “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง 

อ่านเพิ่มเติม โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558

โฆษณา

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ และพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาทรัพยากรพลังงานและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้ครู รู้รักษ์ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมที่ ๒ “สืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้ครู รู้รักษ์ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

อ่านเพิ่มเติม โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้ครู รู้รักษ์ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม