คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1.มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
2.มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3.มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
4.มีทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

5.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
6.เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความอดทน อดกลั้น สู้งาน
7.มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
8.มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
9.มีความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นสากลทางวิชาการ

อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s