งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัย

โฆษณา

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558

โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนกิจกรรมที่ ๔ “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง 

อ่านเพิ่มเติม โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558

วิทยานิพนธ์นักศึกษาประจำปี 2558

นักศึกษาราย นายอัษฎายุทธ มิตรศิริ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การอบแห้งอาหารกุ้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม วิทยานิพนธ์นักศึกษาประจำปี 2558

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้ครู รู้รักษ์ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้ครู รู้รักษ์ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ และพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาทรัพยากรพลังงานและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน

บุคลากร

รูปอ.โย่ง4

ดร.กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้ง , การจัดการด้านพลังงาน

Untitled

ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้ง , การจัดการด้านพลังงาน

รูปอ.จ๊ะ

ดร.สุณิสา  ศุภคณาพิทักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง

รูปอ.ศรีมา

อาจารย์ศรีมา  แจ้คำ

ตำแหน่ง : อาจารย์ ,หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้ง , การจัดการด้านพลังงาน

อ.แอน

อาจารย์กมลวรรณ  จิตจักร

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

11165317_472986989525538_5502747692891302656_n

นางสาวนลินนิภา  เพ็งผล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ