ประวัติสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ปรัชญา  : พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและนำความรู้สู่ชุมชน

ปณิธาน  :  มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่พึ่งพาและชี้นำสังคมได้

วิสัยทัศน์  :  เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีความเป็นเลิศ
2. วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านพลังงาน และสร้างนวัตกรรมใหม่
3. ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้
4. ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานความเป็นชาติและ สร้างคนที่มีความรู้คู่คุณภาพและจริยธรรม
5. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีสิ่งแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

โฆษณา