1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Energy Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Energy Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M. Eng. (Energy Technology)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ขอรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.2 วิศวกรพลังงาน ทางภาคอุตสาหกรรม
8.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญ นักอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน)

โฆษณา