• รูปอ.โย่ง4ดร.กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์ ,ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้ง , การจัดการด้านพลังงาน

Untitled

 • ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้ง , การจัดการด้านพลังงาน

รูปอ.จ๊ะ

 • ดร.สุณิสา  ศุภคณาพิทักษ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง

รูป อ.หนู

 • ดร.จิรวัฒน์  สิตรานนท์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ความเชี่ยวชาญ : ความร้อน ,พลังงานแสงอาทิตย์ ,โซล่าเซลล์

รูปอ.ศรีมา

 • อาจารย์ศรีมา  แจ้คำ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์ ,หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
 • ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้ง , การจัดการด้านพลังงาน

อ.แอน

 • อาจารย์กมลวรรณ  จิตจักร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

 • 2144างสาวนลินนิภา  เพ็งผล
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
โฆษณา